设为首页    加入收藏   联系站长   English
首页>>科研论文

2014年发表的论文(更新中)

 

1. Tao W, Chen Q, Zhou W, Wang Y, Wang L, Zhang Z*. Persistent inflammation-induced upregulation of BDNF promotes synaptic delivery of AMPA receptor GluA1 subunits in descending pain modulatory circuits, J Biol Chem. 2014 Jun 25. pii: jbc.M114.580381

2. Zhang Z*, Tao W, Hou Y, Wang W, Lu LY, Pan ZZ*. Persistent pain facilitates response to morphine reward bydownregulation of central amygdala GABAergic function. Neuropsychopharmacology, 2014 Apr 1. doi: 10.1038/npp.2014.77

3. Zhang Z*, Tao W, Hou Y, Wang W, Kenny PJ, Pan ZZ*. MeCP2 repression of G9a in regulation of pain and morphine reward, The Journal of Neuroscience, 2014 Jul 2;34(27):9076-87

4. Yin, W., Hu, B*. (2014) Knockdown of Lingo1b protein promotes myelination and oligodendrocyte differentiation in zebrafish. Exp. Neurol. 251:72-83

5. Chun-Rui Hu, Delong Zhang, Mikhail N. Slipchenko, Ji-Xin Cheng* Bing Hu* 2014Label-free real-time imaging of myelination in the Xenopus laevis tadpole by in vivo stimulated Raman scattering microscopy. Journal of Biomedical Optics. DOI: 10.1117/1

6.  He XS, Wang ZX, Zhu YZ, Wang N, Hu XP, Zhang DR, Zhu DF, Zhou JN. 2014. Hyperactivation of working memory-related brain circuits in newly diagnosed middle-aged type 2 diabetics. Acta Diabetol. DOI 10.1007/s00592-014-0618-7

7. Shi L, Du X, Zhou H, Tao C, Liu Y, Meng F, Wu G, Xiong Y, Xia C, Wang Y, Bi G, Zhou JN. 2014. Cumulative effects of the ApoE genotype and gender on the synaptic proteome and oxidative stress in the mouse brain. Int J Neuropsychopharmacol. May 9:1-17. [Epub ahead of print]

8. Wu HM, Zhang LF, Ding PS, Liu YJ, Wu X, Zhou JN. 2014. Microglial activation mediates host neuronal survival induced by neural stem cells. J Cell Mol Med. 18:1300-1312

9. Ni RJ, Shu YM, Wang J, Yin JC, Xu L, JN Zhou. 2014. Distribution of vasopressin, oxytocin and vasoactive intestinal polypeptide in the hypothalamus and extrahypothalamic regions of tree shrews. Neuroscience. 265:124-136

10.  Ge JFPeng YYQi CCChen FHZhou JN. 2014. Depression-like behavior in subclinical hypothyroidism rat induced by hemi-thyroid electrocauterization. Endocrine. Apr;45(3):430-8

11.  Li GX, Yao ZM, Wang ZC, Yuan NN, Talebi V, Tan JB, Wang YC, Zhou YF CA and Baker C CA, Form-cue invariant second-order neuronal responses to contrast modulation in primate area V2. Journal of Neuroscience (accepted)

12.  Wang ZC, Yao ZM, Yuan NN, Li GX, Liang Z and Zhou YF CA,Progressive effects of aging on contrast sensitivity of neurons along the visual pathway in the cat. Frontiers in Aging Neuroscience (accepted)

13.  Reynaud A, Tang Y, Zhou YF and Hess RF CA, A normative framework for the study of second-order sensitivity in vision. Journal of Vision (accepted)

14.  Liu Y, Zhou JW CA, Zhao HX, Dai Y, Zhang YD ,Tang Y and Zhou YF CA,Immature visual neural system in children reflected by contrast sensitivity with adaptive optics correction. Scientific Reports2014, 4, 4687: 1-6

15.  Zhou JW, Liu R, Zhou YF CA Hess RF CABinocular combination of second-order stimuli. PLOS ONE20149 (1)e84632: 1-7

16.  Ya Lia, Feng Gua*, Xiliang Zhanga, Lizhuang Yang, Lijun Chen, Zhengde Wei, Rujing Zha, Ying Wang, Xiaoming Li, Yifeng Zhou, Xiaochu Zhang*. Cerebral Activity to Opposite-Sex Voices Reflected by Event-related Potentials. PloS ONE .2014, 9:e93976

17.  Chuanfu Li, Jun Yang*, Kyungmo Park, Hongli Wu, Sheng Hu, Wei Zhang, Junjie Bu, Chunsheng Xu, Bensheng Qiu, Xiaochu Zhang*. Prolonged Repeated Acupuncture Stimulation Induces Habituation Effects in Pain-Related Brain Areas: An fMRI Study. PloS ONE. 2014, 9:e97502

18.  Xiaoming Li*, Kai Wang, Jianxian Wu, Yongfeng Hong, Jingpu Zhao, Xiaojun Feng, Mei Xu, Min Wang, Xiaochu Zhang*. The Link between Impaired Theory of Mind and Executive Function in Children with Cerebral Palsy. Research in Developmental Disabilities.2014, 35: 1686-1693

19.  Liu Q*, Zhang J. Lipid metabolism in Alzheimer's disease. Neurosci Bull. 30:331-45, 2014.(* corresponding author)

20.  Liang Chen* ,Yanyan Miao*, Lin Chen, Jing Xu, Xinxing Wang, Han Zhao, Yi Shen,Yi Hu, Yunpeng Bian, Yuanyuan Shen, Jutao Chen, Yingying Zha, Long-Ping Wen?,Ming Wang?. Low level of fullerene C60 nanocrystals enhances learning and memory of rats through persistent CaMKII activation. Biomaterials. In Press

21.  Xiu-Li Kuang, Fang Liu, Huifang Chen, Yiping Li, Yimei Liu, Jian Xiao, Ge Shan, Mingjie Li, B. Joy Snider, Jia Qu, Steven W. Barger, Shengzhou Wu. Reductions of the components of the calreticulin/calnexin qualitycontrol system by proteasome inhibitors and their relevance in a rodent model of Parkinson's disease. Journal of Neuroscience Research. Article first published online: 23 MAY 2014, DOI: 10.1002/jnr.23413

22.  Cai J, Yin G, Lin B, Wang X, Liu X, Chen X, Yan D, Shan G, Qu J, Wu S. Roles of NFκB-miR-29s-MMP-2 circuitry in experimental choroidal neovascularization. J. Neuroinflammation. 2014; 11:88. doi: 10.1186/1742-2094-11-88

23.  Wang J, Liu C, Ma F, Chen W, Liu J, Hu B, Zheng L. (2014) Circadian Clock Mediates Light/Dark Preference in Zebrafish (Danio Rerio). Zebrafish. 2014 Mar 3. DOI: 10.1089/zeb.2013.0929

24.  Zou, S. Q., Tian, C., Du, S. T., Hu, B*.(2014) Retrograde Labeling of Retinal Ganglion Cells in Adult Zebrafish with Fluorescent Dyes. J. Vis. Exp. (87), e50987, doi:10.3791/50987

25.  Yuan NN, Liang Z and Zhou YF CA, Changes of spatial and temporal frequency tuning properties of neurons in area MT of aged rhesus monkeys. European Journal of Neuroscience, 2014, DOI: 10.1111/ejn.12634

26.  circuit Linjiao Luo*, Quan Wen*, Jing Ren*, Michael Hendricks*, Marc Gershow, Yuqi Qin, Joel Greenwood, Ed Soucy, Mason Klein, Heidi K Smith, Daniel Colon-Ramos, Aravinthan Samuel, Yun Zhang.Dynamic encoding of perception, memory and movement in a C. elegans chemotaxis. Neuron 82, 1115-1128, June 4, 2014. *Co-first author

27.  A statistical theory of dendritic morphology Quan Wen, invited book chapter in The Computing Dendrite, From Structure To Function. Springer Series in Computational Neuroscience, Vol. 11, 2014

28.  Zhijie Liu1, Daria Merkurjev1,2, Feng Yang1, Wenbo Li1, Soohwan Oh1,3, Meyer J. Friedman1, Xiaoyuan Song1,4, Feng Zhang1, Qi Ma1,2, Kenneth Ohgi1, Anna Krones1, Michael G. Rosenfeld1, ?2014.Trans-Recruitment of a DNA-Binding Transcription Factor Complex Is Required for Activation of ERα-bound Enhancerscell, accepted

29.  Wei Xiong, Shao-Rui Chen, Liming He, Kejun Cheng, Yi-Lin Zhao, Hong Chen, De-Pei Li, Gregg E Homanics, John Peever, Kenner C Rice, Ling-gang Wu, Hui-Lin Pan & Li Zhang. Presynaptic glycine receptors as a potential therapeutic target for hyperekplexia disease. Nature Neuroscience, 17:232-9 (2014)

30.  Miao Y1, Xu J1, Shen Y, Chen L, Bian Y, Hu Y, Zhou W, Zheng F, Man N, Shen Y, Zhang Y, Wang M*, Wen L*. Nanoparticle as Signaling Protein Mimic: Robust Structural and Functional Modulation of CaMKII upon Specific Binding to Fullerene C60 Nanocrystals. ACS Nano. 2014 Jun 24;8(6):6131-44.

31.  Hu QX, Dong JH, Du HB, Zhang DL, Ren HZ, Ma ML, Cai Y, Zhao TC, Yin XL, Yu X, Xue T, Xu ZG, Sun JP 2014 Constitutive Gαi Coupling Activity of VLGR1 and its Regulation by PDZD7. J Biol Chem [Epub ahead of print]

32.  Zhong X, Gutierrez C, Xue T, Hampton C, Vergara MN, Park T, Zambidis E, Meyer J, Gamm MD, Yau KW, Canto-Soler MV (2014). Human-iPSC-Derived, 3-Dimensional Retinal Cups with Functional Photoreceptors. Nature Communications 5:4047

附件下载

相关文档:

2014年发表的论文(更新中)

 

网站地图 - 联系我们 - 地理位置 - 人才招聘 - 资料下载 - 帮助
中国科学院脑功能与疾病重点实验室(BFD,CAS) Copyright? / all rights reserved